Trung tâm Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất được thành lập theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-BQL ngày 07/9/2017 của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, là một đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ.

Trung tâm Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao về nông, lâm, ngư nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

2. Quản lý, thực hiện các dự án nông – lâm – ngư nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ủy quyền;

3. Sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sảm phẩm nông nghiệp; tư vấn nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật- công nghệ, thông tin công nghệ mới trong quản lý điều hành, tổ chức quản lý sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ về nông, lâm, thủy sản;

4. Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, dự toán thi công, giám sát thi công các công trình hoa viên cây xanh, cảnh quan môi trường;

5. Trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh cảnh quan, môi trường trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

6. Lập dự án đầu tư; lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giám sát công trình trồng mới, chăm sóc và bao vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, rừng sản xuất; đồng thời, thi công các công trình hạ tầng phục vụ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn cát bay, rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, rừng sản xuất cho mọi thành phần kinh tế trong và ngoài Khu kinh tế Dung Quất;

7. Thực hiện vệ sinh môi trường trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

8. Kinh doanh vận tải;

9. Duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

10. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến các dự án cây xanh cảnh quan, môi trường.